Δραστηριότητα

Ερευνητικές Πρωτοβουλίες

Οι πάγιες ερευνητικές πρωτοβουλίες της Πολιτικής Τεχνολογία- ς αφορούν σε πρωτογενή, κυρίως, έρευνα που εκπονείται από τα μέλη της ομάδας υπό τον συντονισμό και την καθοδήγηση του κ. Κουτσούκη.

BUREAU: Θεσμική και χωρική ανάλυση της γραφειοκρατίας. Αναζήτηση τρόπων μέτρησης και απεικόνισης του φαινομένου της γραφειοκρατίας μέσα από την ανάλυση των θεσμών (νόμοι, διατάγματα, φορείες, κ.λπ.) που συνθέτουν το φαινόμενο ταυτόχρονα με διαγραμματική και γεωγραφική απεικόνιση.

GOVERN: Διαχρονική ανάλυση της διάρκειας και του εύρους της διακυβέρνησης της Ελλάδας και άλλων χωρών. Αφορά στην καταγραφή, στατιστική και ποιοτική ανάλυση και απεικόνιση των ρυθμών μεταβολής των κυβερνήσεων και των υπουργικών συμβουλίων μία χώρας.

OVERREG: Ανάλυση και αριθμοδείκτες «Πολυνομίας.» Αναζήτηση τρόπων καταγραφής και απεικόνισης των ρυθμών μεταβολής και της πολυπλοκότητας που εισάγουν οιμεταβολές αυτές στο νομοθετικό πλαίσιο της χώρας. Η έρευνα εκπονείται θεματικά (π.χ. εκπάιδευση, φορολογία, κλπ).

POLDEV: Αναγνώριση, συλλογή και ανάλυση στοιχείων που συνάδουν με την Πολιτική Ανάπτυξη. Ποσοτικές και ποιοτικές ακτινονγραφίες από σύνολα δεδομένων που περιγράφουν ή και αναδεικνύουν την αναπτυξιακή δομή και πορεία μίας χώρας σε βάθος χρόνου.

POLISS: Αναγνώριση και ταξινόμηση προβλημάτων πολιτικής. Αφορά στην ανάπτυξη ενός αναλυτικού πλαισίου περιεκτικής μεν, αλλά και ολικής καταγραφής δε, των ζητημάτων που αντιμετωπίζονται με την άσκηση «πολιτικής».

POLRISK: Πλαίσιο καταγραφής και ανάλυσης Πολιτικού Κινδύνου.  Αφορά σε ένα συνθετικό πλαίσιο ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνου με κύρια αναφορά στον συνισταμένο Πολιτικό Κίνδυνο που αναδεικνύουν διάφορα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά μίας χώρας. Μέρος της πρωτοβουλίας αφορά και τη διερεύνηση, αντιπαραβολή, αξιοποίηση και προσαρμογή  αντίστοιχων προσεγγίσεων, ακόμη και χωρίς πρότερη αναφορά στην πολιτική ή τον πολιτικό κίνδυνο .

REPORT: Προτάσεις πολιτικών [policies] εθνικού επιπέδου, όπως προκύτπουν από εκθέσεις εθνικών και διεθνών οργανισμών. Ανάπτυξη μίας βάσης δεδομένων με προτεινόμενες πολιτικές που προτέινονται από διεθνείς οργανισμούς για θέματα στα οποία ασκείται πολιτική σε εθνικό επίπεδο και διαχρονική ανάλυση αυτών.

Φάκελλοι έρευνας

Οι φάκελλοι έρευνας είναι υπό τον επιστημονικό συντονισμό του κ. Ε. Φακιολά, Eπίκουρου Kαθηγητή του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Διεθνής Πολιτική και Οικονομία

Θέμα Europeanization
Τίτλος Assessing and visualizing Europeanization (EU) and Euro-Zon-ization (Euro Area) in the era of Globalizations
Βοηθοί ερευνητές Χρόνης Καράμπελας
Θέμα International balance of power
Τίτλος Forecasting and Visualizing Global Power Shifts
Βοηθοί ερευνητές Ειρήνη Κυριακίδη, Στυλιανή Σιαράπη
Θέμα International balance of power
Τίτλος Failed & De Facto States and Borders in World Politics
Βοηθοί ερευνητές Παναγιώτης Προβατάς

Ελλάδα

Θέμα Geopolitics of Greek Grexit
Τίτλος Recording and Visualizing the Geo-political and Geo-economic Risks of a possible Grexit
Βοηθοί Ερευνητές Βασίλειος Λαγός, Στυλιανή Σιαράπη
Θέμα War and Growth
Τίτλος War and Economic performance since the creation of the Greek State
Κύριοι Ερευνητές Μαγδαληνή Δασκαλοπούλου
Βοηθοί Ερευνητές Ιωάννα Καγκάλου, Ελευθερία Καπουράνη

Συμμετοχή σε Χρηματοδοτούμενες δράσεις

Η Πολιτική Τεχνολογία μέσω του συντονιστή της και των ενεργών μελών της συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά έργα. Οι δραστηριότητες αυτού του τύπου αυτές έχουν περιστασιακό χαρακτήρα και δεν αποτελούν μόνιμες ερευνητικές προτεραιότητες ή δραστηρικότητες της Πολιτικής Τεχνολογίας ή των μελών της.

  1. Εργαστήρι Πολιτικής [2011]. Αφορά τη συμμετοχή των νέων στα κοινά στις τοπικές κοινωνίες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, γνωστή και ως «Καλλικράτης».
  2. Διαβούλευση και Ανάδειξη της Νεανικής Επιχειρηματικότητας [2011].  Το Πρόγραμμα αφορά τη συμμετοχή των νέων σε επιχειρηματικές δραστηριότητες και συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των υποστηρικτών δομών, αλλά και των δυνατοτήτων των οργανώσεων της κοινωνίας. Από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα «Πολιτική Τεχνολογία.»
  3. Εργαστήρι Πολιτικής – Φάση ΙΙ [2012]. Όπως και το «Εργαστήρι Πολιτικής» έχει στόχο την ανάδειξη ενός μοντέλου συμμετοχής των νέων στην τοπική κοινωνία και την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως διαμορφώνονται πλέον με τον «Καλλικράτη», μέσα από την ενδυνάμωση ικανοτήτων των νέων ηλικίας 18-30 ετών.
  4. Συμμετοχή και ενδυνάμωση των νέων στα κοινά [2013]. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής και ενδυνάμωσης των νέων στην αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού στην εποχή της κρίσης. Ειδικότερα εστιάζει στο φαινόμενο της σχολικής εγκατάλειψης, η οποία με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία είναι ιδιαίτερα υψηλή στην περιοχή της Δυτικής Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  5. Εργαστήρι Πολιτικής – ΙΙΙ [2014]. Το πρόγραμμα «Εργαστήρι Πολιτικής ΙΙΙ – Οι Νέοι Ηγούνται Συλλογικής Κοινωνικής Δράσης» αποτελεί συνέχεια του «Εργαστηρίου Πολιτικής Ι & ΙΙ» και εστιάζει στην ανάγκη για την εμβάθυνση και διεύρυνση της μαθησιακής αυτής διαδικασίας ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και ένα περιβάλλον υποστηρικτικό για να παίξουν οι νέοι σημαντικό ρόλο και η φωνή τους ν’ ακουστεί στην διαδικασία λήψης αποφάσεων στο τοπικό επίπεδο.

Είδατε κάτι που σας ενδιαφέρει;

Επικοινωνήστε μαζί μας.