Έρευνα Προστιθέμενης Αξίας

Προοπτικές και δίκτυο προστιθέμενης αξίας

Η ερευνητική ομάδα Πολιτική Τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση σας, τον οργανισμό σας ή το φορέα σας με εξειδικευμένη επιστημονική τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα βελτίωσης και δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για το έργο και την αποστολή τη δική σας και του οργανισμού σας.

Η Πολιτική Τεχνολογία λειτουργεί ως ερευνητική ομάδα και όχι συμβουλευτική εταιρία. Εστιάζει στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και όχι στο οικονομικό όφελος. Έτσι είναι σε θέση να προσφέρει ερευνητικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας προς όλους τους ενδιαφερόμενους με στοιχειώδες ή και μηδαμινό κόστος για τον επωφελούμενο, φορέα, επιχείρηση ή οργανισμό. Για τη δυνατότητα μη-αμοιβόμενης («δωρεάν») συνεργασίας βλ. παρακάτω.

Ως ερευνητική ομάδα η Πολιτική Τεχνολογία έχει πρόσβαση και γνώσεις σε τεχνολογίες αιχμής σε όλα τα πεδία ενδιαφέροντος. Ταυτόχρονα αναπτύσσει και εξελίσσει διαρκώς συνεργασίες με ένα ευρύ δίκτυο επιστημόνων, εμπειρογνομώνων, επιχειρήσεων και οργανισμών, εντός κι εκτός πανεπιστημίων.

Ενδεικτικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και πιθανοί επωφελούμενοι:

Υπηρεσία (π.χ.) Χρήσιμο για (π.χ.)
Σχεδιασμός και ανάλυση πολιτικών τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας για την αντιμετώπιση προβλημάτων, τη μεταβολή συμπεριφορών,  και την επίτευξη στόχων. Τοπική αυτοδιοίκηση και οργανισμούς, επιτελικοί φορείς, σωματεία, ΜΚΟ, κ.λπ.
Λύσεις μεθοδευμένης ανάπτυξης επαγγελματικών διαπροσωπικών σχέσεων με πάσης φύσεων ακροατήρια, π.χ. καμπάνιες, ευαισθητοποίηση, προεκλογικές εκστρατείες, κλπ. Πολιτευόμενοι, Κόμματα ή τοπικές οργανώσεις, Δημόσιοι Φορείς, ΜΚΟ, Πολιτιστικοί Φορείς, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επαγγελματικές ενώσεις, σωματεία, κλπ.
Aνάλυση αναγκών, απαιτήσεων και η ανάδειξη λύσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προς εξοικονόμηση κόστους, πόρων και δυνάμεων. Οποιοσδήποτε φορέας, οργανισμός ή επιχείρηση.
(Ανα)σχεδιασμός διεργασιών και διαδικασιών προς εξοικονόμηση κόστους και πόρων, εντός του όποιου υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Οποιοσδήποτε φορέας, οργανισμός ή επιχείρηση.
Έρευνα πεδίου ή και αγοράς με ερωτηματολόγια για θέματα του ενδιαφέροντός σας Οποιοσδήποτε φορέας, οργανισμός ή επιχείρηση.
Εξειδικευμένες αναλύσεις δεδομένων της δραστηριότητας του οργανισμού σας, για τον εντοπισμό αδυναμιών και σημείων βελτίωσης στη λειτουργία ή την προστιθέμενη αξία των προϊόντων ή και υπηρεσιών σας. Οποιοσδήποτε φορέας, οργανισμός ή επιχείρηση.
Προηγμένες αναλύσεις δεδομένων από ιστότοπους, κοινωνικά δίκτυα, κλπ. Πάσης φύσεως φορείς, οργανισμοί, κλπ. με ψηφιακή «υπόσταση.»
Αρωγή-συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενες δράσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ή για τη διεκδίκηση χρηματοδότησης σε τομείς ενδιαφέροντος. Οποιοσδήποτε φορέας, οργανισμός ή επιχείρηση που συμμετέχει ήδη ή αποσκοπεί σε χρηματοδοτούμενες δράσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας περισσότερες πληροφορίες.

Δυνατότητα συνεργασίας χωρίς αμοιβή.

Στα πλαίσια του σκοπού και της αποστολής της η Πολιτική Τεχνολογία προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές χωρίς οικονομικό όφελος με αντάλλαγμα τη δυνατότητα μερικής αξιοποίησης των ευρημάτων και αποτελεσμάτων των συνεργασιών αυτών αποκλειστικά για επιστημονικούς σκοπούς, αλλά και ως μέρους του παραγωγικού ιστορικού μας.

Προϋπόθεση για τη «δωρεάν» συνεργασία είναι το ζητούμενο έργο να αντιστοιχεί σε ήπια χρονικά περιθώρια ως προς το ζητούμενο, και να μπορεί να εκτελεστεί από μία ολιγομελή ομάδα (λ.χ. 2-5 άτομα συμπεριλαμβανομένου και ενός επιστημονικού υπευθύνου/εμπειρογνώμονα) σε οποιαδήποτε φάση του.

Όλες οι υπηρεσίες που αναφέρονται ενδεικτικά παραπάνω είναι δυνατόν να προσφερθούν σε αυτό το πλαίσιο, υπό την προϋπόθεση τυχόν λειτουργικά έξοδα, έξοδα μετακίνησης ή και διατροφής / διαμονής που προκύπτουν στα μέλη της ομάδας ως αποτέλεσμα της συνεργασίας να καλυφθούν από τον αποδέκτη των υπηρεσιών.

Για συνεργασίες που είναι εντατικής φύσεως (π.χ. μεγάλος αριθμός και όγκος εντατικών εργασιών, πολυπληθής ομάδα έργου, παραδοτέα υψηλής προτεραιότητας, κ.λπ.) η συνεργασία ανάγεται υποχρεωτικά σε χρηματοδοτούμενη ερευνητική συνεργασία μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα του έργου και να απζημιωθεί η ομάδα έργου.

Βήματα για μία επιτυχημένη συνεργασία

Οι συνεργασίες προκύπτουν και εξελίσσονται ως εξής:

  1. Αρχική επικοινωνία / δήλωση ενδιαφέροντος. Χρησιμοποιήστε τη φόρμα που υπάρχει στη σελίδα «Δραστηριότητα» για να επικοινωνήσετε μαζί μας.
  2. Συνάντηση γνωριμίας και αναγνώριση πεδίου συνεργασίας. Γνωριζόμαστε από κοντά και συζητάμε για το πεδίο ή τα πεδία πιθανής συνεργασίας.
  3. Ανάλυση απαιτήσεων και αναγκών. Σε συνεργασία με εσάς και τους συνεργάτες που θα μας υποδείξετε επιδιώκουμε να αναγνωρίσουμε και να κατανοήσουμε την ανάγκη που υπάρχει και το πραγματικό ζητούμενο της συνεργασίας.
  4. Προσφορά και προδιαγραφές συνεργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που μας διατέθηκαν προδιαγράφουμε το ζητούμενο και τι (δεν) μπορούμε να κάνουμε ως Πολιτική Τεχνολογία για αυτό, μαζί με έναν ενδεικτικό προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα του έργου.
  5. Συμφωνία και εκκίνηση του έργου. Συνυπογράφουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας που μας επιτρέπει να δεσμεύσουμε τους κατάλληλους πόρους και χρόνο για την υλοποίηση του έργου.
  6. Περιοδικές αναφορές και ενδιάμεσα παραδοτέα. Εφόσον το έργο διαρκεί για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών.
  7. Ολοκλήρωση και παράδοση. Εντός προθεσμίας, εντός προδιαγραφών και πάντοτε σε συνεργασία μαζί σας.

Πιστεύουμε ότι θα μείνετε ικανοποιημένοι. Γι αυτό και θα χαρούμε πολύ να μας δείξετε την ικανοποίησή σας με μία νέα συνεργασία, ή συστήνοντάς μας σε άλλους, ή κάνοντας μας μία συμβολική δωρεά μέσω του Πανεπιστημίου, που θα αξιοποιηθεί για την κάλυψη των λειτουργικών μας εξόδων και την ανανέωση του εξοπλισμού μας.