Βοηθοί Έρευνας – Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

Σκοπός

Στα πλαίσια της ερευνητικής ομάδας «Πολιτική Τεχνολογία»  δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος ΠΕΔιΣ να καλλιεργήσουν τις ερευνητικές τους δεξιότητες και τον επαγγελματισμό τους ως βοηθοί έρευνας σε πέντε (5x) νέες ερευνητικές δράσεις. Οι ερευνητικές αυτές δράσεις θα είναι υπό τον επιστημονικό συντονισμό του κ. Φακιολά και του κ. Κουτσούκη.

Οι ερευνητικές δράσεις αυτές αφορούν σε διεπιστημονικές προσεγγίσεις που συνδυάζουν τις Διεθνείς Σχέσεις, τις Ευρωπαϊκές Σπουδές, τη Λήψη Αποφάσεων και τις Δημόσιες Πολιτικές, με όχημα σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης και απεικόνισης σύνθετων σχέσεων και εννοιών. Οι ενδεικτικοί τίτλοι των ερευνητικών δράσεων και οι προσφερόμενες θέσεις είναι:

Α/Α Τίτλος στα Αγγλικά Τίτλος στα Ελληνικά Θέσεις
1  Assessing and Visualizing “Europeanization” and “Eurozone-ization” in the Globalization era.  Αναλύοντας τον «εξευρωπαϊσμό» και τον «€υρωπαϊσμό» στην εποχή της παγκοσμιοποίησης  3x
2 Forecasting and Visualizing Global Power Shifts  Ανάλυση και απεικόνιση των μεταβολών ισχύος παγκοσμίως  3x
3 Assessing and Visualizing the Geo-political and Geo-economic Risks of a Possible Grexit  Αναλύοντας τις γεωπολιτικές επιπτώσεις ενός GrExit. 3x
4  War and Economic Performance Since the Creation of the Greek State  Πόλεμοι και οικονομική διαδρομή της Ελλάδος από την ίδρυσή του έως σήμερα. 2x
5  Reflecting on the Greek Crisis and Austerity  Οι πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές επιδράσεις του προγράμματος εξυγίανσης της Ελληνικής κρίσης χρέους.  4x

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε έως και δύο (2) δραστηριότητες.

Φοιτητές που είναι ήδη μέλη της Πολιτικής Τεχνολογίας και συμμετέχουν ήδη σε κάποια ερευνητική δραστηριότητα της Πολιτικής Τεχνολογίας, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε μία (1) μόνο δραστηριότητα από τις παραπάνω.

Η επιλογή θα γίνει μετά από συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων.

Πλαίσιο συνεργασίας

Οι συμμετέχοντες αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να ασκήσουν στοιχειωδώςερευνητικές διεργασίες όπως:

  • Η αναζήτηση και ο εντοπισμός ξενόγλωσσης αρθρογραφίας,κυρίως μέσω heal-link και δευτερευόντως μέσω του διαδικτύου,
  • Η σύνταξη καταλόγων βιβλιογραφικών αναφορών (π.χ. με σύστημα APA, MLA, ή εφάμιλλου)ή και η χρήση εργαλείων βιβλιογραφικών αναφορών όπως το Zotero,
  • Η εισαγωγή στοιχείων σε πίνακες ή φύλλα εργασίας (π.χ. το excel ή το calc)

Σημειώνεται ότι για όλες τις διεργασίες θα παρέχεται και ανάλογη καθοδήγηση από τους υπεύθυνους καθηγητές.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άρτια γνώση της Αγγλικής (επίπεδο Proficiency, με πιστοποίηση ή σε πορεία απόκτησης του τίτλου).  Πρόσθετες γλώσσες θα συνεκτιμηθούν ως επιπλέον προσόν.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι πρόθυμοι να κάνουν αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου τους.

Για τα καθήκοντα που θα ανατεθούν αναμένεται ότι θα απαιτούνται περίπου οκτώ (8x) ώρες σε εβδομαδιαία βάση, για κάθε ερευνητική δράση στην οποία συμμετέχουν. Από τις ώρες αυτές, μία έως και τρεις (1-3) ώρες θα αφορούν σε δραστηριότητες συντονισμού με τους υπεύθυνους καθηγητές και τα άλλα μέλη κάθε δραστηριότητας.  Η φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων εφόσον υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο από ατομικό Η/Υ (δηλ. όχι από Internet café).

Μεγάλο μέρος του συντονισμού και της συνεργασίας θα γίνεται μέσω ειδικής πλατφόρμας σε εβδομαδιαία βάση. Ωστόσο, θα υπάρξουν συναντήσεις προόδου ανά δραστηριότητα, που θα διεξαχθούνστο τμήμα ή σε άλλη τοποθεσία που διευκολύνει τη συμμετοχή των μελών της δραστηριότητας.

Οι προσφερόμενες θέσεις έχουν διάρκεια από Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015 έως και Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 με αξιολόγηση συνεισφοράς στο τέλος της περιόδου και δυνατότητα ανανέωσης της συνεργασίας. Στις περιόδους 7-28 Αυγούστου και κατά την εξεταστική Σεπτεμβρίου(31/8-18/9) θα υπάρχει προαιρετική «παύση» εργασιών.

Οι προσφερόμενες θέσεις είναι εκπαιδευτικής φύσεως, αποβλέπουν στην καλλιέργεια και ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων και επαγγελματισμού, και ως εκ τούτου είναι χωρίς αποζημίωση. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετική βεβαίωση εφόσον ανταποκριθούν επαρκώς και ολοκληρώσουν με άρτιο τρόπο τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικάμέσω ηλεκτρονικής δήλωσης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 3 Ιουλίου 2015 στη δ/νση  http://politech.uop.gr/surveys/index.php/716438/lang-el

Ανακοίνωση επιτυχόντων: 10 Ιουλίου 2015 σε αυτό το site.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται:

  • Ενεργός λογ/μός email στο uop.
  • Αριθμός Μητρώου Φοιτητή
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία, στα Αγγλικά, συμπληρωμένο σύμφωνα με το πρότυπο Europass, σε μορφή doc, docx, pdf, ή odt.
  • Βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία, στα Ελληνικά, συμπληρωμένο σύμφωνα με το πρότυπο Europass, σε μορφή doc, docx, pdf, ή odt.

Για διευκρινήσεις και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε δια ζώσης ή μέσω emailστον κ. Φακιολά (fakiolas@uop.gr) ή και στον κ. Κουτσούκη (nkoutsou@uop.gr)

This entry was posted in Ενημέρωση. Bookmark the permalink.