Νέος πυλώνας: Situation Analysis & Serious Games

Η Ερευνητική Ομάδα «Πολιτική Τεχνολογία» επεκτείνει την ερευνητική της δραστηριότητα στη περιοχή της Ανάλυσης Καταστάσεων (Situation Analysis) και των Σοβαρών Παιγνίων (Serious games).

Τα πεδία αυτά τα προσεγγίζουμε υπό το πρίσμα της Διοικητικής της Διακινδύνευσης (Risk Management)  με έμφαση όμως σε εφαρμογές όπως η Διαχείριση Κρίσεων, οι Προσομοιώσεις, η Ανάλυση Καταστάσεων και τα Σοβαρά Παίγνια.

Ο πυλώνας ενεργοποιείται από τον Σεπτέμβριο του 2017.  Τον πυλώνα συντονίζει ο κ. Στέλιος Αλειφαντής σε συνεργασία με τον κ. Κουτσούκη. Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στον κ. Κουτσούκη.

This entry was posted in Ενημέρωση and tagged , , , . Bookmark the permalink.